Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 1295|Trả lời: 1

Tối ưu seo url cho website hỏi đáp question2answer

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-11-2014 18:00:23 | Xem tất |Chế độ đọc
  Sau khi đã dựng xong một trang hỗ trợ khách hàng, trang hỏi đáp. Bạn cần tối ưu hóa một số thứ: giao diện gọn hơn, bố trí các chuyên mục hợp lý, chia sẻ trên các mạng xã hội về trang hỏi đáp của bạn. Rồi bước mà các webmaster quan tâm là SEO URL sao cho thân thiện nhất.
  Với các website  hỏi đáp là Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Thái Lan...nếu dùng cách rewrite mặc định của q2a thì rất không thân thiện. Dưới đây là giải pháp cho bạn.

Rewrite friendly seo URL

File to edit :  qa-include/qa-base.php
Find:
 1. function qa_q_request($questionid, $title)
Sao chép mã

Add the following code above that function:

 1. function locdau($value)
 2.     {
 3.     //bat dau loc dau
 4.     $locdau_in = array (
 5.     '#(A|Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Ặ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ|á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ)#',
 6.     '#(B)#',
 7.     '#(C)#',
 8.     '#(D|Đ|đ)#',
 9.     '#(E|É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ)#',
 10.     '#(F)#',
 11.     '#(G)#',
 12.     '#(H)#',
 13.     '#(I|Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị|í|ì|ỉ|ĩ|ị)#',
 14.     '#(J)#',
 15.     '#(K)#',
 16.     '#(L)#',
 17.     '#(M)#',
 18.     '#(N)#',
 19.     '#(O|Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ)#',
 20.     '#(P)#',
 21.     '#(Q)#',
 22.     '#(R)#',
 23.     '#(S)#',
 24.     '#(T)#',
 25.     '#(U|Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự|ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự)#',
 26.     '#(V)#',
 27.     '#(W)#',
 28.     '#(X)#',
 29.     '#(Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ|Y|ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ|y)#',
 30.     '#(Z)#',
 31.     "/[^a-zA-Z0-9\-\_]/",
 32.     '#(@)#',
 33.     ) ;
 34.     $locdau_out = array (
 35.     'a',
 36.     'b',
 37.     'c',
 38.     'd',
 39.     'e',
 40.     'f',
 41.     'g',
 42.     'h',
 43.     'i',
 44.     'j',
 45.     'k',
 46.     'l',
 47.     'm',
 48.     'n',
 49.     'o',
 50.     'p',
 51.     'q',
 52.     'r',
 53.     's',
 54.     't',
 55.     'u',
 56.     'v',
 57.     'w',
 58.     'x',
 59.     'y',
 60.     'z',
 61.     '-',
 62.     '-',
 63.     ) ;

 64.     $value = preg_replace($locdau_in, $locdau_out, $value);
 65.     $value = preg_replace('/(-)+/', '-', $value);
 66.     $value = str_replace(array('-quot', '"'), '', $value);
 67.     //ket thuc loc dau
 68.         return $value;
 69.     }
 70. //End netdepviet SEO-URL
Sao chép mã

Continue to find:
 1. $words=qa_string_to_words($title, true, false, false);
Sao chép mã

Add this above:
 1. $tieude=locdau($title);
Sao chép mã

Then go to find:
 1. return (int)$questionid.'/'.$title
Sao chép mã

Replace by:
 1. return (int)$questionid.'/'.$tieude
Sao chép mã


Save and upload to the q2a site. No need to change the .htaccess file configuration .

* another way for other language:

 1. $unitit = str_replace(array('а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ё', 'ж', 'з', 'и', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н', 'о', 'п', 'р', 'с', 'т', 'у', 'ф', 'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 'ь', 'ъ', 'ы', 'э', 'ю', 'я'), array('a', 'b', 'v', 'g', 'd', 'e', 'jo', 'zh', 'z', 'i', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'h', 'ts', 'ch', 'sh', 'sch', 'j', 'j', 'y', 'e', 'y', 'ya'), $title);
 2. //and make change something like this
 3. return (int)$questionid.'/'.$unitit;
Sao chép mãĐăng lúc 26-2-2018 15:40:12 | Xem tất
For Question2Answer 1.8.0 (Released 08.02.2018 )or later:
Find:
 1. $title = qa_block_words_replace($title, qa_get_block_words_preg());
Sao chép mã

Add bellow it:
 1. $tieude=locdau($title);
Sao chép mã

Find:
 1. $slug = qa_slugify($title, qa_opt('q_urls_remove_accents'), qa_opt('q_urls_title_length'));
Sao chép mã

Replace by:
 1. $slug = qa_slugify($tieude, qa_opt('q_urls_remove_accents'), qa_opt('q_urls_title_length'));
Sao chép mã

Save and upload the edited file.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 31-5-2020 01:44 AM , Processed in 0.102921 second(s), 21 queries .

Powered by NDV Group X3.2

© 2006-2018 Contents Published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách