Vui lòng chọn Chuyển sang phiên bản di động | Tiếp tục truy cập phiên bản máy tính

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 73249|Trả lời: 0

Tạo hình nền đăng nhập Yahoo cực đẹp !!!

[Sao chép liên kết]
Đăng vào 28-5-2010 23:59:08 | Hiển thị tất cả tầng |Chế độ đọc
Bạn muốn có giao diện Yahoo! Chat thật cá tính, thật phá cách, đặc biệt nữa
chẳng hạn đặt hình nền người bạn yêu...khi vào Yahoo! Messenger

Đặt hình nền một nhân vật nào đó làm hình nền

Hãy làm tuần tự theo các bước sau đây.
+ Tải phần mềm sửa file giao diện Yahoo! Messenger :
+ Giải nén file ResHacker.zip vừa tải về --> Chạy file ResHacker.exe

+ Tìm file res_msgr.dll
( thường nằm : C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\resources\en-US\res_msgr.dll ( Yahoo! tiếng anh)
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\resources\vi-vn\res_msgr.dll (yahoo tiếng Việt)

+ Mở res_msgr.dll bằng ResHacker.exe (File --> Open)

+ Trong cửa sổ giao diện Reshacker click vào Dialog

+ Chọn 929 --> 1033:

+ Chèn thêm dòng sau vào cuối:
 1. CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 315, 385
Sao chép mã

( có thể xoá / bỏ bớt các nút,tuỳ chọn không hay dùng)
Kết quả được:
 1. 929 DIALOGEX 0, 0, 166, 307
 2. STYLE WS_CHILD
 3. EXSTYLE WS_EX_CONTROLPARENT
 4. CAPTION ""
 5. LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 6. FONT 8, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 0
 7. {
 8.    CONTROL "Yahoo! &ID:", 863, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 20, 12, 37, 9 , 0x00001000
 9.    CONTROL "", 211, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 25, 104, 12
 10.    CONTROL "&Password:", 864, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 20, 40, 37, 9 , 0x00001000
 11.    CONTROL "", 212, EDIT, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 50, 104, 12
 12.    CONTROL "&Sign In", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 44, 65, 52, 15
 13.    CONTROL "(TamTit)", 765, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 90, 145, 40, 8
 14.    CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 333, 500
 15. }
Sao chép mã
+ Click vào Compile script để lưu lại thay đổi

+ Vào chọn hình nền ( chỉ hỗ trợ ảnh Bitmap)
****Để có ảnh bitmap , chỉ cần dùng MS Paint mở file ảnh đẹp bất kỳ --> save as... tên file .bmp
Trong cửa sổ bên trái,chọn bitmap

+ Chọn Action --> Add New Resource

+ Bấm vào Open file with new resource & chọn file ảnh, điền các giá trị tương ứng (100 và 1033)

+ Lưu lại thay đổi vừa rồi và thưởng thức hình nền đẹp mới toanh cho Yahoo! Messenger
Bạn cần đăng nhập để trả lời Đăng nhập | Register

Quy tắc tích điểm trong diễn đàn này

Archiver|Mobile|Youtube|Facebook|Twitter|Contact|Netdepviet.org

GMT+7, 22-7-2024 08:44 AM , Processed in 0.021096 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team

Trả lời nhanh Lên đầu trang Quay lại danh sách