Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 3325|Trả lời: 0

Compile wallet daemon from source code in Ubuntu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-3-2019 12:53:08 | Xem tất |Chế độ đọc
sudo apt-get update
sudo apt install git
git clone https://github.com/githubcoins/crypto-sourcode.git
sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config libssl-dev libevent-dev bsdmainutils -y
sudo apt-get install libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-chrono-dev libboost-program-options-dev libboost-test-dev libboost-thread-dev  -y
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
sudo apt-get update
sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev -y
sudo apt-get install libminiupnpc-dev -y
sudo apt-get install libzmq3-dev -y
sudo apt-get install libboost-all-dev -y
cd src/
mkdir -p obj/zerocoin
chmod +x leveldb/build_detect_platform
cd leveldb && make libleveldb.a libmemenv.a
make -f makefile.unix USE_UPNP=-

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 9-2-2023 05:32 AM , Processed in 0.021002 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách